Regulamin korzystania z usług pośrednictwa kredytowego ACCESS CAPITAL

 

Regulamin

1.   regulamin określa zasady ubiegania się o kredyt z banku przy udziale pośrednictwa kredytowego Access Capital. z siedzibą w Lubinie przy ulicy 1-go   Maja 6 59-300 Lubin

2.   w regulaminie mowa jest o:
a)   kredycie , którego wyłącznym właścicielem jest bank , zwanego w dalszej części regulaminu kredytodawcami, na podstawie stosownej umowy stanowiącej odrębny od regulaminu dokument, z określeniem warunków spłaty zobowiązania powiększonego o właściwe prowizje, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze oraz koszty ubezpieczenia kredytu , zobligowane określonym i ściśle wskazanym terminem spłat zarówno miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych jak i całości zadłużenia powstałego w chwili zawarcia umowy o kredyt.

b)   kredytobiorcy- osobą fizyczną lub prawną (posiadające osobowość prawną) , która poprzez zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy o kredyt z kredytodawcą wyraża zgodę i wolę pełnego zastosowania się do zapisów wszelkich dokumentów zarówno banku i pośrednika;  

c)   bank- instytucja pożyczająca środki finansowe na ustalony w umowie o kredyt  procent, czas oraz pozostałe warunki udostępnienia środków finansowych kredytobiorcy;  


3.   kredytobiorca poprzez skorzystanie z usług pośrednika zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za doradztwo finansowe, polegające na doborze optymalnej dla niego oferty kredytowej;  

4.   pośrednik jako autoryzowany partner sprzedaży posiada w swojej ofercie produkty kilkunastu banków , z których wybiera rozwiązania indywidualnie dopasowane do potrzeb swoich klientów- kredytobiorców;

5.   zgodnie z obowiązującymi na terenie, na którym działa pośrednik przepisami prawnymi wszystkie osoby działające w imieniu naszej spółki uzyskały niezbędne pełnomocnictwa od banków , dające im możliwość działania w imieniu banków lub określające ich działania za bank .  

6.  kredytobiorca może wyrazić chęć zweryfikowania dokumentów rejestracyjnych działalności gospodarczej pośrednika celem stwierdzenia autentyczności prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP, z zastrzeżeniem iż wgląd do dokumentów rejestracyjnych działalności pośrednika wymaga każdorazowo zgody właściciela spółki Access Capital lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania firmy i działania w imieniu i na jej rzecz, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.  

7.  pośrednik zobowiązany jest regulaminowo do udzielenia kredytobiorcy wszelkich niezbędnych danych dotyczących oferty kredytowej banku lub poza bankowej instytucji finansującej.

8.  kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem przedstawienia optymalnej oferty kredytowej oraz opracowania kolejnych ofert kredytowych w przyszłości. Dane osobowe kredytobiorcy przechowywane będą przez pośrednika w sposób należyty, stosownie zabezpieczone przez okres pięciu lat od daty zaciągnięcia pierwszego zobowiązania w banku lub poza bankowej instytucji finansującej korzystając z udziału pośrednika (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)    

9.  kredytobiorca wyraża zgodę na kopiowanie niezbędnych w procesie pośrednictwa dokumentów.  

10.  kredytobiorca składając pełny, czytelny podpis pod zapisami niniejszego regulaminu w pełni go akceptuje w całości oraz w każdym jego punkcie z osobna i nie zgłasza zastrzeżeń, co do treści dokumentu.

11.  w sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja zapisy kodeksu cywilnego, ewentualne spory wynikające z treści regulaminu rozpatrywane będą przez stosowne sądy powszechne.  

12.  kredytobiorcy przedstawiony zostanie niniejszy regulamin, celem zapoznania się z jego treścią i podpisana go przez kredytobiorcę,  pozostanie on zarchiwizowany w siedzibie firmy pośrednika . Dla kredytobiorcy pozostanie on dostępny na stronie www.accesscapital.pl naszej firmy .  

13.  reguła i forma prawna regulaminu nie dopuszcza podpisywania go przez pośrednika. Regulamin stanowi dokument zabezpieczający interesy pośrednika i jako taki wymaga jedynie podpisu kredytobiorcy.

Co robić w czasach kryzysu?.

Okres kryzysu skłania do ponownej refleksji nad domowym budżetem i do spokojnego przyjrzenia się naszym comiesięcznym wydatkom. To dobry czas na skontrolowanie, ile i na co przeznaczamy pieniędzy. Najlepiej przeprowadzić tę kontrolę z ołówkiem w ręku lub tabelą Excela w komputerze. Należy zacząć od pierwszego dnia miesiąca i notować wszystkie wydatki przez jeden, dwa, a najlepiej trzy miesiące. Trzeba zmobilizować domowników do zbierania paragonów zakupowych, aby co dzień lub raz w tygodniu wprowadzić wydatkowane kwoty do tabeli w odpowiedniej rubryce. Pomoże w tym bezpłatna aplikacja w formacie XLS-wzorzec budżetu.

Czym jest RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, w skrócie RRSO, to ważne pojęcie, które umożliwia bardzo łatwe porównanie ofert kredytowych poszczególnych banków. Jest to stopa procentowa wyliczana na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim z 2001 roku, która pokazuje ile faktycznie będzie wynosić roczne oprocentowanie kredytu. RRSO jest o tyle przejrzystym wskaźnikiem, że oprócz oprocentowania nominalnego i marży banku, uwzględnia również inne prowizje oraz opłaty około kredytowe.

Aby obliczyć ile tak naprawdę będzie kosztował nas kredyt, możesz obliczyć to za pomocą naszego

 

Kalkulatora RRSO.